VVE Piramide project

Kinderdagverblijf Sara maakt gebruik van Piramide methode. Deze methode, die valt binnen de doelstelling van Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE), is bedoeld om de ontwikkeling van kinderen al op jonge leeftijd zo te stimuleren dat hun kansen op een goede schoolloopbaan worden vergroot. Anders gezegd, Piramide is een methode om te voorkomen dat kinderen in hun ontwikkeling vastlopen.

Piramide van Cito is het meest gebruikte VVE-programma. De methode Piramide heeft een doorlopende ontwikkelingslijn van de peuterspeelzaal tot en met groep 2 van de basisschool en voldoet aan de kwaliteitskenmerken voor programma’ s voor jonge kinderen zoals geformuleerd door de Nationale Research Council van de Verenigde Staten. Zowel Nederlandse als buitenlandse onderzoeken tonen de positieve effecten ervan aan op de ontwikkeling van kinderen.

De activiteiten in Piramide zijn nauw verbonden aan de leef- en belevingswereld van de kinderen. Vanuit de vertrouwde wereld worden ze nieuwsgierig gemaakt om nieuwe werelden te ontdekken. Ze worden gestimuleerd om actief te leren. Uit onderzoek blijkt dat de kinderen op deze manier met een grote betrokkenheid spelen en werken.

De piramide methode is een totaalpakket dat uit drie componenten bestaat

  • Een spelprogramma waarin kinderen zelf keuzes kunnen maken
  • Een projectprogramma waarin de kinderen samen met de pedagogisch medewerker/leerkracht een onderwerp zoeken
  • Een tutorprogramma gekoppeld aan de projecten waarin kinderen die dat nodig hebben, per groepje of individueel, extra worden gestimuleerd. Piramide biedt daarnaast volop ruimte voor eigen inbreng en initiatieven van pedagogisch medewerkers en de kinderen.

In verschillende onderzoeken is aangetoond dat de Piramide-methode effectief is: kinderen die instromen met een achterstand in de ontwikkeling lopen hun achterstand in, zonder dat dit ten koste gaat van de kinderen die geen achterstand hebben.

Om de ontwikkeling van een kind te volgen is het belangrijk goed te observeren. Wat voor gedrag vertoont het kind? Welke resultaten leveren het spelen en leren op? Piramide biedt twee manieren om te evalueren: authentiek en systematisch. Authentieke evaluatie is gericht op wat ieder kind vanuit zichzelf kan en doet. Bij systematische evaluatie wordt op een bepaald moment het gedrag en de vooruitgang van ieder kind getoetst. Daarbij wordt geadviseerd om gebruik te maken van observatielijsten of een kind volgsysteem zoals het volgsysteem van Cito. Zo wordt tijdig ontdekt of kinderen extra hulp nodig hebben en waar bijsturing nodig is.

Tot slot

Wij zijn ons bewust van het gegeven dat een pedagogisch beleid elke keer “bijgeschaafd” behoort te worden. Wij hopen dit in nauwe samenwerking met het personeel en de ouders te doen.

Vraag een rondleiding aan en kom gezellig langs of schrijf je kind vrijblijvend in