Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Kinderdagverblijf Sara

Artikel 1. Begripsbepaling
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– Werkdag
Elke dag van de week met uitzondering van zaterdag en zondag.
– Opvang dag
Een dag waarop opvang wordt afgenomen.
– Ouders
De ouders, voogden of verzorgers gezamenlijk, of indien het kind één ouder, voogd of verzorger heeft, deze individueel.
Type opvang:
– Dagopvang (07.30 tot 18.00)
– Vroege opvang (04.30 tot 07.30)
– Late opvang (18.00 tot 23.00)
– Nachtopvang (23.00 tot 04.30)
Opvang van kinderen in de leeftijd van zes weken tot vier jaar gedurende hele werkdagen.
– Plaatsing
Afname van opvang per kind voor één dag of meerdere hele dagen.
– Plaatsingsovereenkomst
De Sara plaatsingsovereenkomst is de schriftelijke bevestiging van de plaatsing waarin wordt vermeld: het type opvang, de naam en het adres van het kinderdagverblijf, de ingangsdatum en de einddatum van de plaatsing, de opvangdagen, de bruto uur prijs, het aantal uren opvang en de prijs per maand. De plaatsingsovereenkomst wordt door zowel de ouders als door Sara ondertekend.
– Voorwaarden
De algemene voorwaarden KDV Sara is het document waarin de algemene voorwaarden van Sara worden vermeld die van toepassing zijn op de Sara plaatsingsovereenkomst.

Artikel 2. Duur van de plaatsing
1. De plaatsing start per de eerste of de zestiende dag van een kalendermaand.
2. De plaatsing voor opvang wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt van rechtswege per de vijftiende of de laatste dag van de maand volgend op de vierde verjaardag van het kind.

Artikel 3. Beëindiging van de plaatsing
1. Ieder der partijen kan de plaatsing tussentijds beëindigen door schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Een opzegging door de ouders is slechts geldig indien deze is gedaan per aangetekende brief voorzien van de handtekeningen van beide ouders of een opzeggings-mail. De opzegging door de ene partij wordt geacht te zijn gedaan op de dag waarop de desbetreffende schriftelijke mededeling door de andere partij is ontvangen. De plaatsing wordt beëindigd per de vijftiende of laatste dag van de maand.
2. Ouders kunnen, na daadwerkelijk gebruik te hebben gemaakt van de plaatsing, deze binnen een maand na de ingangsdatum beëindigen zonder inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Een opzegging door de ouders is slechts geldig indien deze is gedaan per aangetekende brief voorzien van de handtekeningen van beide ouders of een opzeggings-mail. De opzegging wordt geacht te zijn gedaan op de dag waarop de schriftelijke mededeling door de leidinggevende is ontvangen. De opzegging wordt beëindigd per de vijftiende of laatste dag van de maand.
3. Kinderdagverblijf Sara behoudt zich het recht voor om de plaatsing zonder inachtneming van de opzegtermijn te beëindigen indien en voor zover voortzetting daarvan in redelijkheid niet meer van haar kan worden gevergd. Daarvan is in ieder geval sprake indien (de opvang van) het kind een zodanige zorg en aandacht nodig heeft, dat Kinderdagverblijf Sara wordt belemmerd in het bieden van opvang aan het kind en/of de overige kinderen van het betreffende kinderdagverblijf.
4. Kinderdagverblijf Sara behoudt zich het recht voor om de plaatsing met onmiddellijke ingang te beëindigen:
a. indien de verschuldigde kosten als bedoeld in artikel 6 van deze voorwaarden gedurende twee maanden of langer niet zijn voldaan. Een beëindiging op grond hiervan laat elke betalingsverplichting van de ouders tot de einddatum van de plaatsing onverlet;
b. indien de ouders in strijd handelen met enige verplichting die uit de plaatsing voortvloeit
5. De plaatsing kan door ieder der partijen met onmiddellijke ingang worden beëindigd in geval van surseance van betaling of faillissement of liquidatie van een der partijen.

Artikel 4. Wijziging van de plaatsing
De plaatsing kan op verzoek van de ouders worden gewijzigd.
1. Onder een wijziging wordt in dit verband verstaan: een wijziging van het aantal opvangdagen. Een wisseling van opvangdagen of een combinatie van meerdere hiervoor genoemde wijzigingen.
2. Een wijziging in de plaatsing komt slechts tot stand door het sluiten van een nieuwe plaatsingsovereenkomst. Een nieuwe plaatsingsovereenkomst komt geheel in de plaats van elke voorgaande plaatsingsovereenkomst.
3. Op het verzoek tot een wijziging die een vermindering van het aantal opvangdagen inhoudt, is hetgeen in deze voorwaarden onder art.3 lid 1 omtrent de beëindiging is vermeld, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5. Annulering van de plaatsing
De plaatsing kan door de ouders, voor de ingangsdatum daarvan, zonder in achtneming van een opzegtermijn ongedaan worden gemaakt. Indien de ouders de plaatsing binnen twee maanden voor de ingangsdatum ongedaan maken, brengt Kinderdagverblijf Sara de ouders €150 administratiekosten in rekening. Annulering is slechts geldig indien deze is gedaan per aangetekende brief voorzien van de handtekeningen van beide ouders of een opzeggings-mail. De annulering wordt geacht te zijn gedaan op de dag waarop de schriftelijke mededeling door leidinggevende is ontvangen.

Artikel 6. Kosten
De ouders zijn aan Kinderdagverblijf Sara een vergoeding voor de maandelijkse kosten verschuldigd.
1. De hoogte van de vergoeding wordt vermeld in de betreffende plaatsingsovereenkomst. Deze is gebaseerd op het aantal opvangdagen dat per plaatsing wordt aangeboden.
2. Indien de plaatsing per de zestiende dag van de maand ingaat, worden de kosten voor de betreffende maand naar rato berekend.
3. De ouders zijn vergoeding van deze kosten verder onverminderd verschuldigd ongeacht of de plaatsing door hen daadwerkelijk wordt benut.
4. De ouders ontvangen maandelijks een factuur met betrekking tot de desbetreffende vergoeding.

Artikel 7. Betaling
Betaling van de vergoeding als bedoeld in artikel 6 geschiedt uitsluitend via bankoverschrijving door de ouders, op de wijze zoals in de betreffende plaatsingsovereenkomst is bepaald.
1. Indien de ouders de Belastingdienst, het UWV en/of de gemeente machtigen hun kinderopvangtoeslag rechtstreeks bij wijze van vergoeding aan Kinderdagverblijf Sara te betalen, dienen de ouders een kopie van de desbetreffende beschikking aan Kinderdagverblijf Sara te verstrekken.
2. Indien de ouders een bijdrage ontvangen van de Belastingdienst, het UWV en/of de gemeente en deze rechtstreeks aan Kinderdagverblijf Sara wordt betaald, dient de overige verschuldigde vergoeding door de ouders te worden betaald op de wijze zoals in de aanhef van dit artikel is aangegeven.
3. De ouders blijven onverkort gehouden de maandelijkse kosten te vergoeden indien die niet of niet volledig plaatsvindt.
4. Indien Kinderdagverblijf Sara de vergoeding niet op bovenvermelde wijze kan ontvangen, is Kinderdagverblijf Sara gerechtigd administratiekosten en de verschuldigde wettelijke rente in rekening te brengen en alle (rechts)maatregelen te treffen teneinde het verschuldigde bedrag te incasseren.

Artikel 8. Wijziging van de kosten
1. Kinderdagverblijf Sara is bevoegd de vergoeding als bedoeld in artikel 6 eenzijdig te wijzigen indien sprake is van:
a. autonome wijzigingen in bijvoorbeeld loonkosten op grond van de cao Kinderopvang, voedingskosten, huur- en energieprijzen;
b. wijzigingen op grond van door de overheid genomen maatregelen of wijzigingen in het overheidsbeleid;
c. wijzigingen op grond van door Kinderdagverblijf Sara aan de kinderopvang gestelde eisen.
2. Een wijziging van de vergoeding gaat in per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar en wordt voor 31 oktober van het lopende kalenderjaar door Kinderdagverblijf Sara aan de ouders bekend gemaakt. Indien een wijziging van de kosten haar oorzaak vindt in een wijziging van de cao Kinderopvang, behoudt Kinderdagverblijf Sara zich het recht voor de kosten gedurende het kalenderjaar te wijzigen met inachtneming van een aanzegtermijn van twee maanden.

Artikel 9. Openingstijden
1. De standaard openingstijden van Kinderdagverblijf Sara zijn in beginsel als volgt:
Dagopvang van 7.30 tot 18.00 uur. Voor andere flexibele tijden zie website: www.kinderdagverblijfsara.nl.
2. Kinderdagverblijf Sara behoudt zich het recht voor de openingstijden te wijzigen indien zij dit met het oog op de gestelde eisen voor kinderopvang noodzakelijk acht, met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Behoudens bijzondere omstandigheden worden de ouders over een dergelijke wijziging niet later dan twee maanden voor die wijziging schriftelijk geïnformeerd.
3. Kinderdagverblijf Sara is gesloten op (algemeen) erkende feest- en gedenkdagen en nader door Sara en/of krachtens de cao Kinderopvang vast te stellen werkdagen. Gesloten dagen worden uiterlijk in de eerste maand van het kalenderjaar bekend gemaakt.

Artikel 10. Locatie van de opvang
Kinderen worden geplaatst in het kinderdagverblijf dat op de betreffende plaatsingsovereenkomst wordt vermeld.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
Sara kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiend uit de werkzaamheden, behoudens de schade waarvoor zij wettelijk aansprakelijk is en voor zover de door Kinderdagverblijf Sara afgesloten verzeke-ringen dekking verlenen.

Artikel 12. Privacy
Kinderdagverblijf Sara hanteert de grootste vertrouwelijkheid in de omgang met privacygevoelige gegevens van ouders en kinderen en zal deze gegevens niet aan derden ter beschikking stellen, behoudens bij in de wet vastgelegde uitzonderingen.

Artikel 13. Klachten en verzoeken
Klachten over gedragingen, ofwel handelingen en beslissingen of het nalaten ervan door Kinderdagverblijf Sara en haar medewerkers in een individuele en concrete zaak, dienen schriftelijk binnen twee maanden gestuurd te worden aan de directie van Kinderdagverblijf Sara.
Indien ouders niet tevreden zijn met de afhandeling van een klacht door Sara, dan kunnen zij zich wenden tot de Klachtenloket. Verzoeken tot kwijtschelden van onderdelen uit deze voorwaarden zoals de opzegtermijn of annuleringskosten, zullen worden afgewezen.

Indien ouders het niet eens zijn met de afwijzing van het verzoek door Kinderdagverblijf Sara, dan kunnen zij zich wenden tot de Geschillencommissie Kinderopvang. Meer informatie staat op de website onder kopje klachtenregeling.

Versie 2.2, 14-11-2017 – Kinderdagverblijf SARA

Vraag een rondleiding aan en kom gezellig langs of schrijf je kind vrijblijvend in